Namchamvietnam789 New
  • Băng từ dạng A

  • Băng từ dạng treo KPSB

  • Nguyên lý hoạt động băng từ

  • Băng từ dạng B