• Nam Châm Dẻo Dạng Sợi - LH 0916.262.538

  • Nam Châm Dẻo Nhiểu Size - LH 0916.376.938

  • Nam Châm Dẻo Dạng Tấm A4 - LH 0916.262.538

  • Nam châm dẻo dạng cuộn

  • Nam Châm Dẻo Dạng Cuộn 1 Mặt Từ - LH 0916.262.538

  • Nam châm dẻo dạng cuộn 1 mặt decal

  • Nam châm dẻo dạng E - LH 0916.262.538

  • Nam Châm Dẻo Dạng Decal Mầu